دوره های گذشته

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2

کد دوره : 140188

تاریخ شروع : 30 آبان 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق

تاریخ برگزاری 1401/08/30 و 1401/09/01 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.(کلاس برگزار میشود)

300000 تومان

سیستم های جریان ضعیف

سیستم های جریان ضعیف

کد دوره : 140177

تاریخ شروع : 14 آبان 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق

تاریخ برگزاری 1401/08/14 و 1401/08/15 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

300000 تومان

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2

کد دوره : 140166

تاریخ شروع : 30 مهر 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق

تاریخ برگزاری 1401/07/30 و 1401/08/01 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

300000 تومان

ساختمان های هوشمند 2

ساختمان های هوشمند 2

کد دوره : 140150

تاریخ شروع : 19 مرداد 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق

تاریخ برگزاری 1401/05/19 و 1401/05/20 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

300000 تومان

ساختمان های هوشمند 2

ساختمان های هوشمند 2

کد دوره : 140137

تاریخ شروع : 29 تیر 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق

تاریخ برگزاری 1401/04/29 و 1401/04/30 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

250000 تومان

تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

کد دوره : 140123

تاریخ شروع : 11 خرداد 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق

تاریخ برگزاری 1401/03/11 و 1401/03/12

250000 تومان

سیستم های جریان ضعیف

سیستم های جریان ضعیف

کد دوره : 140124

تاریخ شروع : 07 خرداد 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق

تاریخ برگزاری 1401/03/07 و 1401/03/08

250000 تومان

آسانسور و پله برقی

آسانسور و پله برقی

کد دوره : 140114

تاریخ شروع : 28 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق

تاریخ برگزاری 1401/02/28 و 1401/02/29

250000 تومان

ساختمان های هوشمند 2

ساختمان های هوشمند 2

کد دوره : 1400159

تاریخ شروع : 14 اسفند 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق


250000 تومان

آسانسور و پله برقی

آسانسور و پله برقی

کد دوره : 1400145

تاریخ شروع : 20 بهمن 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق


250000 تومان

تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

کد دوره : 1400129

تاریخ شروع : 26 دی 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق


250000 تومان

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2

کد دوره : 1400111

تاریخ شروع : 24 آذر 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق


250000 تومان

ساختمان های هوشمند 2

ساختمان های هوشمند 2

کد دوره : 140084

تاریخ شروع : 14 شهریور 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق


250000 تومان

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2

کد دوره : 140083

تاریخ شروع : 01 شهریور 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق


250000 تومان

ساختمان های هوشمند 2

ساختمان های هوشمند 2

کد دوره : 140020

تاریخ شروع : 19 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

ساختمان های هوشمند 1

ساختمان های هوشمند 1

کد دوره : 14007

تاریخ شروع : 18 اردیبهشت 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

سیستم های جریان ضعیف

سیستم های جریان ضعیف

کد دوره : 9991037

تاریخ شروع : 26 اسفند 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

ساختمان های هوشمند 1

ساختمان های هوشمند 1

کد دوره : 9991031

تاریخ شروع : 29 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

کد دوره : 9991013

تاریخ شروع : 24 دی 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

سیستم های جریان ضعیف

سیستم های جریان ضعیف

کد دوره : 9991012

تاریخ شروع : 22 دی 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها 1

بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها 1

کد دوره : 99907

تاریخ شروع : 18 آذر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها 1

بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها 1

کد دوره : 99710

تاریخ شروع : 15 مهر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه

کد دوره : 99609

تاریخ شروع : 24 شهریور 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

آسانسور و پله برقی

آسانسور و پله برقی

کد دوره : 99608

تاریخ شروع : 10 شهریور 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 2

کد دوره : 99507

تاریخ شروع : 29 مرداد 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان

سیستم های جریان ضعیف

سیستم های جریان ضعیف

کد دوره : 99301

تاریخ شروع : 21 خرداد 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته برق


200000 تومان