دوره های گذشته

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

کد دوره : 140174

تاریخ شروع : 08 آذر 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/09/08 و 1401/09/09 و 1401/09/10 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.(کلاس برگزار میشود)

450000 تومان

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

کد دوره : 140164

تاریخ شروع : 19 مهر 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/07/19 و 1401/07/20 و 1401/07/21 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

450000 تومان

طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD

طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD

کد دوره : 140155

تاریخ شروع : 08 شهریور 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/06/08 و 1401/06/09 و 1401/06/10 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

450000 تومان

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

کد دوره : 140147

تاریخ شروع : 25 مرداد 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/05/25 و 1401/05/26 و 1401/05/27 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

450000 تومان

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

کد دوره : 140146

تاریخ شروع : 22 مرداد 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/05/22 و 1401/05/23 و 1401/05/24 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

450000 تومان

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

کد دوره : 140134

تاریخ شروع : 21 تیر 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/04/21 و 1401/04/22 و 1401/04/23 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

375000 تومان

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

کد دوره : 14017

تاریخ شروع : 22 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

تاریخ برگزاری 1401/02/22 و 1401/02/24 و 1401/02/25

375000 تومان

شالوده های عمیق

شالوده های عمیق

کد دوره : 14018

تاریخ شروع : 07 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

بهسازی خاک

بهسازی خاک

کد دوره : 1400157

تاریخ شروع : 12 اسفند 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات

محاسبات 3 به 2 و ویژه 48 و 49

375000 تومان

شالوده های عمیق

شالوده های عمیق

کد دوره : 1400141

تاریخ شروع : 14 بهمن 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

کد دوره : 1400125

تاریخ شروع : 21 دی 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

کد دوره : 1400126

تاریخ شروع : 18 دی 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

شالوده های عمیق

شالوده های عمیق

کد دوره : 1400109

تاریخ شروع : 10 آذر 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

کد دوره : 1400108

تاریخ شروع : 06 آذر 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای

مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای

کد دوره : 140095

تاریخ شروع : 26 آبان 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

سيستم های مقاوم بتن آرمه

سيستم های مقاوم بتن آرمه

کد دوره : 140096

تاریخ شروع : 26 آبان 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

کد دوره : 140079

تاریخ شروع : 23 شهریور 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

کد دوره : 140064

تاریخ شروع : 26 مرداد 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

کد دوره : 140065

تاریخ شروع : 23 مرداد 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


375000 تومان

بهسازی خاک

بهسازی خاک

کد دوره : 140043

تاریخ شروع : 15 تیر 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

سيستم های مقاوم بتن آرمه

سيستم های مقاوم بتن آرمه

کد دوره : 140017

تاریخ شروع : 25 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

پدافند غیر عامل

پدافند غیر عامل

کد دوره : 14004

تاریخ شروع : 18 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

سیستم های مقاوم بتن آرمه

سیستم های مقاوم بتن آرمه

کد دوره : 9991044

تاریخ شروع : 09 اسفند 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی

سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی

کد دوره : 9991028

تاریخ شروع : 14 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD

طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD

کد دوره : 999106

تاریخ شروع : 21 دی 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

بهسازی خاک

بهسازی خاک

کد دوره : 99904

تاریخ شروع : 08 آذر 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

شالوده های عمیق

شالوده های عمیق

کد دوره : 99905

تاریخ شروع : 08 آذر 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

بهسازی خاک

بهسازی خاک

کد دوره : 99706

تاریخ شروع : 06 آبان 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

مقاوم سازی سازه های فولادی و بتنی

کد دوره : 99707

تاریخ شروع : 27 مهر 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند

کد دوره : 99605

تاریخ شروع : 26 شهریور 1399

مدت زمان دوره : 24 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - محاسبات


300000 تومان