دوره های گذشته

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

کد دوره : 140175

تاریخ شروع : 28 آبان 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری

تاریخ برگزاری 1401/08/28 و 1401/08/29 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.( مختص به 48 و 49 نمی باشد )(کلاس برگزار میشود)

300000 تومان

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

کد دوره : 140156

تاریخ شروع : 19 شهریور 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری

تاریخ برگزاری 1401/06/19 و 1401/06/20 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

300000 تومان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

کد دوره : 140148

تاریخ شروع : 19 مرداد 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری

تاریخ برگزاری 1401/05/19 و 1401/05/20 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

300000 تومان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

کد دوره : 140135

تاریخ شروع : 25 تیر 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری

تاریخ برگزاری 1401/04/25 و 1401/04/26 🔴 ساعت شروع 08:30 الی 15:30 🔴 حضور از ابتدا تا انتهای هر کلاس و داشتن کارت عضویت یا کارت ملی الزامیست.

250000 تومان

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

کد دوره : 140125

تاریخ شروع : 18 خرداد 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته معماری

تاریخ برگزاری 1401/03/18 و 1401/03/19

250000 تومان

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

کد دوره : 140113

تاریخ شروع : 31 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری

تاریخ برگزاری 1401/02/31 و 1401/03/01

250000 تومان

الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان

الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان

کد دوره : 140112

تاریخ شروع : 17 اردیبهشت 1401

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته معماری


250000 تومان

بکارگيری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنماهای طراحی در معماری

بکارگيری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنماهای طراحی در معماری

کد دوره : 1400142

تاریخ شروع : 11 اسفند 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری


250000 تومان

معماری زمینه گرا در بافت ها

معماری زمینه گرا در بافت ها

کد دوره : 1400127

تاریخ شروع : 18 دی 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته معماری


250000 تومان

معماری زمینه گرا در بافت ها

معماری زمینه گرا در بافت ها

کد دوره : 1400112

تاریخ شروع : 13 آذر 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته معماری


250000 تومان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

کد دوره : 140099

تاریخ شروع : 09 آبان 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری


250000 تومان

بکارگيری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنماهای طراحی در معماری

بکارگيری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنماهای طراحی در معماری

کد دوره : 140080

تاریخ شروع : 11 شهریور 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری


250000 تومان

معماری زمینه گرا در بافت ها

معماری زمینه گرا در بافت ها

کد دوره : 140081

تاریخ شروع : 03 شهریور 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته معماری


250000 تومان

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

کد دوره : 140067

تاریخ شروع : 24 مرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته معماری


250000 تومان

بکارگيری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنماهای طراحی در معماری

بکارگيری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنماهای طراحی در معماری

کد دوره : 140018

تاریخ شروع : 20 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری


200000 تومان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

کد دوره : 14005

تاریخ شروع : 18 اردیبهشت 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری


200000 تومان

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

کد دوره : 9991045

تاریخ شروع : 09 اسفند 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته معماری


200000 تومان

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

کد دوره : 9991029

تاریخ شروع : 27 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته معماری


200000 تومان

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

کد دوره : 999107

تاریخ شروع : 24 دی 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری


200000 تومان

الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان

الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان

کد دوره : 999108

تاریخ شروع : 10 دی 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته معماری


200000 تومان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان

کد دوره : 99711

تاریخ شروع : 27 مهر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری


200000 تومان

بکارگيری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنماهای طراحی در معماری

بکارگيری استانداردها ، مقررات ملی ، راهنماهای طراحی در معماری

کد دوره : 99610

تاریخ شروع : 22 شهریور 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته معماری


200000 تومان