دوره های گذشته

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

کد دوره : 140063

تاریخ شروع : 20 مرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


250000 تومان

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مديريت ، ايمنی و کيفيت ساخت

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مديريت ، ايمنی و کيفيت ساخت

کد دوره : 140061

تاریخ شروع : 17 مرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


250000 تومان

روش های تعمير ، مرمت وتقويت سازه ها

روش های تعمير ، مرمت وتقويت سازه ها

کد دوره : 140051

تاریخ شروع : 23 تیر 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

کد دوره : 140042

تاریخ شروع : 16 تیر 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

قالب بندی و قالب برداری

قالب بندی و قالب برداری

کد دوره : 140041

تاریخ شروع : 09 تیر 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

کد دوره : 140015

تاریخ شروع : 17 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مديريت ، ايمنی و کيفيت ساخت

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مديريت ، ايمنی و کيفيت ساخت

کد دوره : 140014

تاریخ شروع : 12 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

روش های توليد صنعتی ساختمان

روش های توليد صنعتی ساختمان

کد دوره : 140016

تاریخ شروع : 06 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

مصالح و فناوری های نوین ساخت

مصالح و فناوری های نوین ساخت

کد دوره : 140013

تاریخ شروع : 05 خرداد 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

بتن های ويژه و روش های خاص بتن ريزی

بتن های ويژه و روش های خاص بتن ريزی

کد دوره : 14003

تاریخ شروع : 08 اردیبهشت 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

قالب بندی و قالب برداری

قالب بندی و قالب برداری

کد دوره : 14001

تاریخ شروع : 08 اردیبهشت 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

کد دوره : 14002

تاریخ شروع : 04 اردیبهشت 1400

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

روشهای تعمیر ، مرمت وتقویت سازه ها

روشهای تعمیر ، مرمت وتقویت سازه ها

کد دوره : 9991043

تاریخ شروع : 18 اسفند 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

بتن های ويژه و روش های خاص بتن ريزی

بتن های ويژه و روش های خاص بتن ريزی

کد دوره : 9991042

تاریخ شروع : 30 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

قالب بندی و قالب برداری

قالب بندی و قالب برداری

کد دوره : 9991024

تاریخ شروع : 15 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

روش های توليد صنعتی ساختمان

روش های توليد صنعتی ساختمان

کد دوره : 9991027

تاریخ شروع : 15 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

کد دوره : 9991025

تاریخ شروع : 12 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

کد دوره : 9991026

تاریخ شروع : 11 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مديريت ، ايمنی و کيفيت ساخت

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مديريت ، ايمنی و کيفيت ساخت

کد دوره : 9991020

تاریخ شروع : 04 بهمن 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

بتن های ويژه و روش های خاص بتن ريزی

بتن های ويژه و روش های خاص بتن ريزی

کد دوره : 999104

تاریخ شروع : 27 دی 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

کد دوره : 999105

تاریخ شروع : 15 دی 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مديريت ، ايمنی و کيفيت ساخت

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مديريت ، ايمنی و کيفيت ساخت

کد دوره : 999103

تاریخ شروع : 10 دی 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

کد دوره : 99902

تاریخ شروع : 11 آذر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

روش های تعمير ، مرمت وتقويت سازه ها

روش های تعمير ، مرمت وتقويت سازه ها

کد دوره : 99903

تاریخ شروع : 11 آذر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

قالب بندی و قالب برداری

قالب بندی و قالب برداری

کد دوره : 99901

تاریخ شروع : 05 آذر 1399

مدت زمان دوره : 0 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

روش های اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

کد دوره : 99704

تاریخ شروع : 22 مهر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

بتن های ويژه و روش های خاص بتن ريزی

بتن های ويژه و روش های خاص بتن ريزی

کد دوره : 99703

تاریخ شروع : 19 مهر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

روش های توليد صنعتی ساختمان

روش های توليد صنعتی ساختمان

کد دوره : 99705

تاریخ شروع : 16 مهر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 2 به 1

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مديريت ، ايمنی و کيفيت ساخت

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مديريت ، ايمنی و کيفيت ساخت

کد دوره : 99702

تاریخ شروع : 13 مهر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان

مصالح و فناوری های نوین ساخت

مصالح و فناوری های نوین ساخت

کد دوره : 99701

تاریخ شروع : 09 مهر 1399

مدت زمان دوره : 16 ساعت

پایه : 3 به 2

دسته بندی : رشته عمران - نظارت


200000 تومان